Vedtægter

Vedtægter

§1
Foreningens navn er Holbæk Red Devils og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune.

§2
Foreningens formål er, at give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig i Amerikansk fodbold og dermed øge interessen herfor, samt for det sociale samvær blandt foreningens medlemmer. 

§3
Foreningen er medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF).

§4
Som medlem af foreningen kan optages enhver uberygtet person, der vil overholde denne vedtægts bestemmelser, og som ikke er i restance i andre foreninger under DIF & DAFF.

§5
Kontingent betales ved indmeldelse. Kontingentet opkræves forud 3 gange årligt. Med opkrævning 1/2, 1/5, 1/8.

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, på grundlag af et budget udarbejdet af bestyrelsen for det kommende regnskabsår, som skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

§6
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt pr. dags dato, og vil gælde fra udgangen af det igangværende medlemskvartal.

§6a
Ved genindmeldelse inden for 12 måneder, efter udmeldelse, skal denne godkendes af bestyrelsen.

§7
Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved tre måneders restance ophører medlemsskabet.

§8
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.

§9
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års februar måned med følgende dagsorden:

Valg af referent
Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af revideret & underskrevet regnskab
Fastsættelse af kontingentsatser
Fremlæggelse af og godkendelse af årsbudget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af 1 revisor
Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er i restance.

§10
For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I alle øvrige tilfælde, er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.

§11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden. Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter begæringens fremkomst og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§12
Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og et bestyrelsesmedlem. 

Hvert år er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, samt 2 suppleanter. Ligeledes er revisor og revisorsuppleant på valg hvert år.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Valgbare til posterne er alle, der er fyldt 18 år og kan fremvise en ren straffeattest. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse, under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Hvis formand går i utide, rykker næstformand op som formand, indtil først komne generalforsamling. Såfremt 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer går i utide, vil bestyrelse betragtes, som ikke længere at være beslutningsdygtig og der skal inden for 30 dage indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen er på valg.

§13
Foreningen tegnes af formanden. Klubbens adresse er formandens adresse.
Alle hævninger og checks fra foreningens konti, skal have underskrift af både formand og kasserer.

§14
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik.

Årsregnskabet skal fremsendes skriftligt og med revisorernes påtegning 7 dage inde den ordinære generalforsamling.

Kontingentbetalingen skal registreres på en sådan måde, at registreringen samtidig kan fungere som medlemskartotek.

§15
Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer ønsker at fortsætte den.

Opløses foreningen, tilfalder dens aktiver Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)

§16
Denne vedtægt vil til enhver tid være underlagt ”Lov om Folkeoplysning”.

Vedtaget på generalforsamling, den 28. febuar 2019